Wersja domyślna Wysoki kontrast

Regulamin

REGULAMIN KLUBU FITNESS CENTRUM REKREACJI ASTORIA

 ZARZĄDZANEGO PRZEZ

BYDGOSKIE OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

Ul. KRÓLOWEJ JADWIGI 23

85-231  BYDGOSZCZ

 

Regulamin KLUBU FITNESS CENTRUM REKREACJI ASTORIA stanowi integralną część Regulaminu Centrum Rekreacji Astoria.

 

 §1 UŻYTKOWNICY KLUBU

1. Z usług klubu mogą korzystać osoby posiadające:
a. aktualną kartę identyfikacyjną wraz z opłaconym karnetem;
b. klienci wykupujący jednorazowe wejścia za okazaniem ważnego dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty / prawo jazdy / legitymacja studencka / paszport
c. inni użytkownicy korzystający z klubu w ramach odrębnych programów lub na odrębnych zasadach

2. Z usług klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Za pisemną zgodą jej przedstawiciela prawnego (rodzica lub opiekuna), z usług Klubu korzystać może osoba powyżej 16 roku życia. Poniżej 16 roku życia z Klubu mogą korzystać tylko osoby wykupujące pakiet treningów personalnych, za pisemną zgodą prawnego opiekuna. Pisemna zgoda, o której mowa musi być złożona na druku dostępnym w recepcji klubu.

3. Warunkiem otrzymania karty identyfikacyjnej jest wypełnienie formularza identyfikacyjnego. Opłata za kartę identyfikacyjną wynosi 20,00 zł. Opłata ta jest bezzwrotna, płatna w Recepcji klubu w dniu podpisania formularza. Karta jest dokumentem imiennym i nie może być używana przez kogokolwiek poza jego właścicielem. W przypadku zgubienia karty należy bezzwłocznie powiadomić o tym obsługę klubu. Za wystawienie duplikatu pobierana jest opłata w wysokości 10,00 zł.

§2 OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW KLUBU

1. Każdy użytkownik klubu zobowiązany jest okazać swoją kartę przy wejściu do klubu. Obsługa klubu może również poprosić o okazanie dokumentu tożsamości, celem dokonania prawidłowej identyfikacji. Jeżeli kartą posługuje się osoba nieupoważniona, karta podlega bezzwrotnemu zatrzymaniu bez możliwości zwrotu wniesionych opłat.
2. Po okazaniu i weryfikacji karty identyfikacyjnej lub dowodu tożsamości wydawana jest opaska magnetyczna z dostępem do szafki i wykupionych w karnecie stref. Po zakończonym treningu opaskę należy zwrócić do Recepcji klubu. W przypadku zgubienia bransoletki pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.
3. Użytkownik klubu zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania klubu i zakresu uprawnień przysługujących mu w ramach wykupionego karnetu lub wejściówki. Godziny funkcjonowania klubu umieszczone są na stronie internetowej www.astoriabydgoszcz.pl oraz wywieszone na tablicy informacyjnej klubu. O wszelkich zmianach godzin funkcjonowania, klub uprzedzi poprzez ogłoszenie tej zmiany w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi.
W uzasadnionych przypadkach losowych lub niezależnych od klubu, zmiany godzin funkcjonowania mogą zostać wprowadzone bez uprzedzenia.
4. Użytkownik klubu zobowiązany jest do korzystania z pomieszczeń, urządzeń i sprzętu należących do klubu w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. Użytkownik klubu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do klubu.
5. Użytkownik klubu zobowiązuje się do przestrzegania i zachowywania czystości, a w szczególności:
- do korzystania z ręcznika osobistego w czasie treningu
- przestrzegania zasad korzystania z sauny, basenu oraz pozostałych pomieszczeń treningowych;
- nie zaśmiecania pomieszczeń klubu a zwłaszcza szafek;
- używania koszy na śmieci i innych środków czystości;
-stosowania się do ogólnie przyjętych norm podczas korzystania z usług klubu
6. Niedopuszczalne jest uniemożliwianie lub utrudnianie korzystania z klubu innym Użytkownikom, a także jakiekolwiek inne formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie klubu słów powszechnie przyjętych za obelżywe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Użytkowników klubu, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.
7. Na terenie klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania i przynoszenia środków odurzających, dopingujących, narkotyków i alkoholu, jak również przebywania na terenie klubu pod wpływem tych środków.
8. Na terenie klubu obowiązuje odzież sportowa i pełne obuwie sportowe o nie brudzącej podeszwie, w pomieszczeniach mokrych takich jak basen, czy strefy natrysków obowiązuje ręcznik oraz obuwie kąpielowe lub klapki na gumowej, antypoślizgowej podeszwie.
9. Na terenie klubu obowiązuje zakaz prowadzenia treningów personalnych przez osoby nieuprawnione. Lista osób uprawnionych znajduje się w recepcji klubu a uprawnieni instruktorzy posługują się odpowiednim identyfikatorem.
10. Zabrania się wchodzenia na sale zajęć grupowych pod nieobecność instruktora.
11. Po zakończonym treningu, zajęciach osoba korzystająca jest zobowiązana do wytarcia i dezynfekcji używanego sprzętu i odniesienie go na miejsce. Zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.
12. Zabronione jest korzystanie ze sprzętu, oznaczonego jako „NIECZYNNY” z uwagi na prace konserwatorskie lub naprawcze.
13. Użytkownik klubu oświadcza, że jest świadomy ryzyka uszkodzenia ciała bądź utraty zdrowia związanego z uczestnictwem w zajęciach sportowych i ryzyko to podejmuje na wyłączną, własną odpowiedzialność i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
14. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie zadbać o stwierdzenie przez lekarza, czy może on wykonywać ćwiczenia lub korzystać z usług klubu bez uszczerbku na swoim zdrowiu i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§3 USŁUGI, REZERWACJE

1. Klub ASTORIA FITNESS gwarantuje, że zajęcia grupowe będą prowadzone przez instruktorów z odpowiednimi uprawnieniami i doświadczeniem. Aktualny wykaz prowadzących zajęcia przedstawia grafik w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej.
2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć grupowych oraz do zmian instruktorów prowadzących zajęcia. Informacje dotyczące zmian dostępne będą na tablicach informacyjnych na terenie klubu, w recepcji klubu oraz na stronie internetowej.
3. Warunkiem odbycia się zajęć grupowych zgodnie z grafikiem jest minimalna frekwencja 3 osób, w przeciwnym razie klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć.
4. Czas trwania poszczególnych zajęć podany jest w grafikach. Na zajęcia należy stawić się punktualnie, co najmniej 5 minut przed czasem rozpoczęcia zajęć podanym w grafiku.
5. Na niektóre zajęcia obowiązuje rezerwacja, która jest gwarancją miejsca i dostępnego sprzętu na zajęciach. Informacje odnośnie rezerwacji na dane zajęcia znajdują się w grafiku zajęć.
6. Rezerwacji można dokonywać on-line przez stronę internetową lub bezpośrednio w recepcji klubu. Rezerwacji on-line można dokonywać najwcześniej na 48 godzin przed rozpoczęciem zajęć
7. W przypadku rezerwacji miejsca i niemożności skorzystania z zajęć konieczne jest odwołanie rezerwacji on-line najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem zajęć. Dwukrotnie niestawienie się na zarezerwowane wcześniej zajęcia w ciągu tygodnia, bez uprzedniego anulowania rezerwacji, skutkuje brakiem możliwości dokonywania rezerwacji przez okres kolejnego tygodnia.
8. Personel klubu ma prawo weryfikować listę uczestników zajęć na podstawie listy rezerwacji znajdującej się w recepcji klubu. Spóźnienie się na zajęcia, powoduje anulację rezerwacji i w takim przypadku personel klubu ma prawo zaprosić na zajęcia kolejną chętną osobę.

§4 OPŁATY ZA USŁUGI

1. Użytkownik klubu może w godzinach funkcjonowania klubu, w sposób uzależniony od wykupionej opcji, korzystać z siłowni, zajęć fitness, zajęć aqua fitness, basenu i sauny. W przypadku korzystania z usług nie objętych wykupioną opcją, lub przekroczenia limitu czasowego dostępnego w karnecie, obowiązuje dodatkowa opłata zgodnie z cennikiem.
2. Wysokości opłat za poszczególne opcje karnetów i abonamentów zawarte są w cenniku, dostępnym na stronie internetowej oraz w recepcji klubu. Opłaty te nie uwzględniają ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Opłaty za karnety dokonywane są gotówką lub kartą kredytową w kasie klubu lub online, w dniu zakupu karnetu, który jest początkiem okresu rozliczeniowego. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc kalendarzowy, rozpoczynający się w dowolnym dniu miesiąca.

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLUBU

1. Klub nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała, utratę zdrowia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania sprzętu znajdującego się na terenie klubu lub wykonywanie ćwiczeń wbrew zaleceniom lekarza.
2. W szczególnych przypadkach klub zastrzega sobie prawo uzależnić zgodę na wstęp na teren klubu od dostarczenia klubowi stosownego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń fizycznych.
3. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach, szatniach i w innych pomieszczeniach klubu. Po ukończeniu treningu Użytkownik klubu jest zobowiązany do opróżnienia zajmowanej szafki. W przeciwnym wypadku, rzeczy pozostawione w zamkniętej szafce zostaną z niej usunięte. Za usunięte rzeczy klub nie ponosi odpowiedzialności.
4. Parkowanie na terenie parkingu klubu odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika. Klub nie odpowiada za ewentualne szkody lub kradzieże.
5. Bezpłatne korzystanie z parkingu możliwe jest wyłącznie dla Użytkowników klubu z aktualnym karnetem, wyłącznie na czas przebywania na terenie klubu.
6. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych zdjęć wykonanych na terenie klubu, w tym również zdjęć utrwalających wizerunek Użytkownika.
7. Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów, prac konserwatorskich, zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz, jak również z powodu siły wyższej. W przypadku planowanego zamknięcia klubu Użytkownicy zostaną o tym powiadomieni. Stosowna informacja na ten temat zostanie umieszczona na stronie internetowej i na terenie klubu w miejscu ogólnodostępnym.
8. W dniach ustawowo wolnych od pracy klub zastrzega sobie prawo zamknięcia klubu.
9. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, klub zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia Użytkownikom klubu do korzystania z jego usług w trybie natychmiastowym.
10. Za zdarzenia i wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu klub nie ponosi odpowiedzialności.
11. Uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania klubu można zgłaszać w recepcji.
12. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólne.